திருக்குறள் - புலவர் குழந்தை உரை - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/thirukkural-pulavar-kuzhanthai-uarai-poombuhar-pathippagam
பொருளடக்கம
  • முகவுரை
  • அறத்துப்பால்

1. இல்லறவியல்

2. துறவறவியல்

  • பொருட்பால்

1. அரசியல்

2. உறுப்பியல்

3. ஒழிபியல்

  • இன்பத்துப்பால்

1. களவியல்

2. கற்பியல்

குறட்பா முதற் குறிப்பகர நிரல்

Back to blog