Skip to product information
1 of 1

பூம்புகார் பதிப்பகம்

தமிழினக் காவலர் கலைஞர்

தமிழினக் காவலர் கலைஞர்

Regular price Rs. 100.00
Regular price Sale price Rs. 100.00
Sale Coming Soon
Shipping calculated at checkout.

கலைஞரைப் பற்றி நுணுக்கமாகவும், துல்லியமாகவும் பல செய்திகள் இந்நூலில் 34 தலைப்புகளில் அமைந்துள்ளது. கலைஞர் அவர்களை வாழ்த்திக் கவிதையில் தொடங்கும் இந்நூல், அவரின் கொள்கைத் தெளிவு, திட்டமிட்டு செயலாற்றும் திறன், இலட்சியப் பிடிப்பு, அரசியல் நுட்பம், ஆட்சிச் செம்மை, கலை உணர்வு, படைப்பாற்றல் முதலிய பன்முகத் தன்மைகளையும் விளக்கி எளிய நடையில் உரைக்கிறது.

View full details