Skip to product information
1 of 6

கருஞ்சட்டைப் பதிப்பகம்

புரட்சியாளர் பெரியார்

புரட்சியாளர் பெரியார்

Regular price Rs. 300.00
Regular price Sale price Rs. 300.00
Sale Coming Soon
Shipping calculated at checkout.

புரட்சியாளர் பெரியார்

 

இந்நூல் பெரியார் அவர்கள் பிறந்தபோதும் அதற்கு முன்பும் நிலவிய சமுதாய, அரசியல், பொருளாதாரச் சூழ்நிலைகளை விளக்கி, சமுதாயத்தில் அன்றிருந்த குறைபாடுகளை எடுத்துக்காட்டி .. அவைகளை அகற்ற பெரியார் மேற்கொண்ட பணிகளையும், போராட்டங்களையும் நன்கு விளக்குகின்றது.

View full details