Skip to product information
1 of 2

அறிவியல் வெளியீடு

ஓளி விளையாட்டு

ஓளி விளையாட்டு

Regular price Rs. 15.00
Regular price Sale price Rs. 15.00
Sale Coming Soon
Shipping calculated at checkout.

அறிவியல் மனப்பான்மை, அறிவியல் தொழில்நுட்பம் தவறான நம்பிக்கைகளை மாற்றுதல், புதிய கண்டுபிடிப்புகள், வளர்ச்சி குறித்த விவாதங்கள், அவ்வப்பொழுது எழும் பிரச்சினைகளுக்கு அறிவியல் வழியில் தீர்வு காணுதல், மதச்சார்பின்மை , இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாத்தல், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு போன்ற நோக்கங்களை உள்ளடக்கி அறிவியல் வெளியீடுகள் நூல்களை வெளியிடுகிறது. அவ்வரிசையில் ஒளி பற்றி அறிய உதவும் அறிவியல் சோதனைகளின் தொகுப்பாக இந்நூல் வெளியாகிறது.

View full details