தடாகம்

சென்னை லௌகீக சங்கம் - வீ. அரசு

சென்னை லௌகீக சங்கம் - வீ. அரசு

Regular price Rs. 50.00
Regular price Sale price Rs. 50.00
Sale Coming Soon
Shipping calculated at checkout.
  • புத்தகம் 3 - 5 நாட்களில் அனுப்பி வைக்கப்படும்.

சென்னை லௌகீக சங்கம் - வீ. அரசு 

 

புதிய புதிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் குறித்து தங்கள் பத்திரிகைகளில் எழுதிய இவர்கள் தனிமங்கள் ஒவ்வொன்றைக் குறித்தும் விரிவான கட்டுரைகளை வெளியிட்டு உள்ளனர். அறிவியல் செய்திகளை இதழில் எழுதுவதற்கு இவர்கள் உருவாக்கிக் கொண்ட தமிழ்க் கலைச்சொற்கள் அற்புத மானவை. டார்வின் பரிணாமக் கோட்பாடு குறித்துத் தமிழில் முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் இவர்கள்தான். டார்வின் கோட்பாடு கடவுள் மறுப்புக்கு அடிப்படையாக அமைகிறது என விளக்கினர். ஐரோப்பியரால் உருவான புத்தொளி மரபின் அனைத்துக் கூறுகளையும் தமிழ்ச் சூழலுக்கு அறிமுகப்படுத்த இவர்கள் எத்தனித்தனர். இவ்வகையான அணுகுமுறை காலனிய இந்தியாவின் வேறு எந்தப் பகுதியிலும் இல்லை. சென்னை நகரத்தின் இவ்வமைப்புதான் காலனியப் புத்தொளி மரபின் நேர்வாரிசாக அமைகிறது.

View full details