விஞ்ஞான லோகாயத வாதம் - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/vignaana-logaayatha-vaatham
 
பொருளடக்கம்

காரண - காரிய வாதம்

 • காரண - காரியம் அல்லது ஏது
 • உண்மை - பொய்களின் அறிவு

மூட நம்பிக்கைகள்

மதமும், மதத் தத்துவமும்

 • மதம் வீணானது
 • மதத்தின் புதிய விரிவுரையாளர்கள்
 • மதங்களின் சாரம்
 • கிழக்கிலும், மேற்கிலும் மதத்தின் எதிரொலி
 • ஜீவன் முதுமையும், மரணமும் இல்லாதது

சம்பிரதாயங்கள் - சடங்குகள்

தவறான கண்ணோட்டங்கள்

பூதங்களும் இயக்க இயலும்

பூதங்கள் அல்லது பவுதீக சக்திகள்

லோகாயத வாதம்

இயக்க இயல்

இயக்க இயல் (விஞ்ஞான) லோகாயதவாதம்

 • இயந்திர லோகாயத வாதம்
 • விஞ்ஞான லோகாயத வாதம்
 • மாறுதலின் நிகழ்ச்சித்தொடர்
 • குணாம்ச மாறுதல்
 • எதிர்ப்பின் எதிர்ப்பு

துணை நூல்கள்

Back to blog