திருக்குறள் சாஸ்திரங்களின் சாரமா? - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/thirukkural-sasththirangalin-saarama 
பொருளடக்கம்
  • நாகசாமியின் முகவுரையும் முடிவுகளும்
  • அறத்துப்பாலில் உள்ள கருத்துகள் சாஸ்திரங்களின் சாரமா?
  • வான்சிறப்பு
  • நீத்தார் பெருமை
  • அறன் வலியுறுத்தல்
  • இல்வாழ்க்கை
  • அறத்துப்பால்
  • பொருட்பால்
  • மோசடியின் மொத்த வடிவம் நாகசாமி!
Back to blog