தமிழரின் தத்துவ மரபு (பாகம் - 1) - உள்ளே

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/thamizhrin-ththuva-marabu-part-1
உள்ளே
  1. தோற்றுவாய்
  2. ஆதி மரபு
  3. வேத மரபு
  4. வேத மறுப்பு மரபு I

             அ.ஆரம்ப வித்துக்கள்

             ஆ. சாங்கியம்

             இ. வைசேடிகம்

              ஈ. நியாயம்

       5. வேத மறுப்பு மரபு II

             அ. உலகாயதம்

             ஆ. சமணம்

             இ. ஆசீவகம்

              ஈ. புத்தம்

       6. சில விளக்கங்கள்

       7. மீண்டும் வேத மரபு - 1

             அ. சைவம்

             ஆ. திருமூலரின் சுத்த சைவம்

             இ. வைணவம்

       8. மீண்டும் வேத மரபு - II

            அ. அத்வைதம்

            ஆ. விசிஷ்டாத்வைதம்

             இ. துவைதம்

       9. முடிவுரைக்குப் பதிலாக....

Back to blog