தமிழகத்தில் வேதக் கல்வி வரலாறு - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
 https://periyarbooks.com/products/thamizhagathil-veda-kalvi-varalaaru-alaigal-publisher
பொருளடக்கம்

1. தமிழகத்தில் வைதீகர்களும் தமிழ்க் கல்வியும்
(சங்க இலக்கியமும் தமிழகச் சூழலும்)

2. வைதீகத்திற்கு எதிரான அரசியல் கலகமும் தமிழும்
(களப்பிரர் காலம்)

3. வடமொழிக் கடிகைகளும் தமிழ்ப் புலமைவாதிகளும்
(பல்லவர் காலம்)

4. வைதீக ஆட்சியும் தமிழ்ப் பண்பாட்டுக் கல்வியும்
(சோழர் காலம்)

5. வடமொழியும் தமிழும்: ஒரு முகத்தில் இரு கண்கள்
(பாண்டியர் காலம்)

6. புதிய அரசியல் மாற்றங்களும் வைதீகமும்
(கி.பி. 13 முதல் கி.பி. 19 வரை வடமொழியும் தமிழும்)

7. திண்ணைப் பள்ளிக்கூடமும் - தமிழ் மடங்களும்
(பிற்கால நீதி நூல்களும் தமிழ்க் கல்வியும்)

8. தமிழ் - வடமொழி வேறுபட்ட மொழிக் குடும்பங்கள்
(திராவிட மொழிக் குடும்பம் - தனித்தமிழ் இயக்கம் - இன்றையப்போக்கு)

9. முடிவாக

துணை நூல் பட்டியல்

Back to blog