சேப்பியன்ஸ் - மனிதகுலத்தின் ஒரு சுருக்கமான வரலாறு - வரலாற்றின் வரலாறு

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/sapiens-a-brief-history-of-humankind
 
 
வரலாற்றின் வரலாறு

 

1350 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

பிரபஞ்சத்தில் பருப்பொருளும் ஆற்றலும் தோன்றுகின்றன. இயர்பியல் பிறக்கிறது. அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் தோன்றுகின்றன, வேதியியல் பிறக்கிறது.

450 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

பூமி உருவாகிறது.

380 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

உயிரினங்கள் தோன்றுகின்றன. உயிரியல் பிறக்கிறது.

60 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

ஹோமோ பேரினத்திற்கும் சிம்பன்சிகளுக்கும் பொதுவான மூதாதையர் தோன்றுகின்றனர்.

25 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

ஆப்பிரிக்காவில் மோமோ பேரினம் தோன்றுகிறது. முதன்முதலாகக் கற்கருவிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

20 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

ஹோமோ பேரினம் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து யுரேசியாவிற்குப் பரவுகிறது. பல்வேறு மனித இனங்கள் உருவாகின்றனர்.

5 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

நியாண்டர்தால் இனத்தினர் ஐரோப்பாவிலும் மத்தியக் கிழக்கிலும் தோன்றுகின்றனர்.

3 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

நெருப்பின் அன்றாடப் பயன்பாடு நடைமுறைக்கு வருகிறது.

2 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் இனம் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் தோன்றுகிறது.

70,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

அறிவுப் புரட்சி மலர்கிறது. மொழி கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது. வரலாறு உதயமாகிறது. ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் ஆப்பிரிக்காவிற்கு வெளியே பரவுகின்றனர்.

45,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் ஆஸ்திரேலியாவில் குடிபேறுகின்றனர். அங்குள்ள பூதாகரமான விலங்குகள் அழிகின்றன.

30,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

நியாண்டர்தால் இனத்தினர் பூண்டோடு அழிகின்றனர்.

16,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

மோமோ சேப்பியன்ஸ் அமெரிக்காவில் குடியேறுகின்றனர். அங்குள்ள பூதாகரமான விலங்குகள் அழிகின்றன.

13,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

ஹோமோ ஃபுளோரெசியென்சிஸ் என்ற இன்னொரு மனித இனம் பூண்டோடு அழிகிறது, மனித இனங்களின் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் இனம் மட்டுமே எஞ்சி இருக்கிறது.

12,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

வேளாண் புரட்சி மலருகிறது. உணவுக்காகத் தாவரங்கள் பயிரிடப்படுகின்றன, விவங்குகள் பழக்கப்படுத்தப்பட்டு வீடுகளிலும் வயல்களிலும் தோட்டங்களிலும் வளர்க்கப்படுகின்றனர். நிரந்தரக் குடியேற்றம் தொடங்குகிறது.

5,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

முதல் மன்னராட்சி, பேச்சு மொழியின் எழுத்து, வடிவம், பணம் ஆகியனவே தோன்றுகின்றன, ’பல கடவுளர்' கோட்பாட்டை உள்ளடக்கிய மதங்கள் தலைதூக்குகின்றன.

4,250 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

வரலாற்றின் முதல் பேரரசரான சார்கானின் அக்கேடியப் பேரரசு உதயமாகிறது.

2,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

நாணயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன. உலகளாவிய பணம் பிறப்பெடுக்கிறது. 'மனிதகுல நன்மைக்கான உலகளாவிய அரசியலமைப்பு என்ற பிரகடனத்துடன் பாரசீகப் பேரரசு முளைக்கிறது. 'அனைத்து உயிர்களையும் துன்பத்திலிருந்து விடுவிக்கும் நோக்கத்துடன் இந்தியாவில் புத்தமதம் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது.

2,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

சீனாவில் ஹான் பேரரசும், மத்தியத் தரைக்கடல் பகுதியில் ரோமானியப் பேரரசும் தோன்றுகின்றன. கிறித்தவ மதம் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது.

1,400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

இஸ்லாமிய மதம் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது.

500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

அறிவியல் புரட்சி மலருகிறது. மனிதகுலம் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றத் தொடங்குகிறது. ஐரோப்பியர்கள் அமெரிக்காவைக் கண்டுபிடிக்கின்றனர், பெருங்கடல்களை வெற்றி கொள்ளத் தொடங்குகின்றனர், ஒன்றிணைந்த வரலாற்றுக் களமாக உலகம் மாறுகிறது. முதலாளித்துவம் தலைத்தூக்குகிறது.

200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

தொழிற்புரட்சி வெடிக்கிறது. குடும்பமும் சமூகமும் பறக்கணிக்கப்பட்டு, நாடும் சந்தையும் அவற்றின் இடத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொள்ளுகின்றன, தாவரங்களும் விலங்குகளும் பெரும் எண்ணிக்கையில் பூண்டோடு அழிகின்றன.

தற்போது

பூமி என்ற கோளிள் எல்லயை மனிதர்கள் கடக்கின்றனர். அணு ஆயுதங்கள் மனிதகுலத்தின் இருத்தலை அச்சுறுத்துகின்றன. இயற்கைத் தேர்ந்தெடுப்புச் செயல்முறையால் அன்றி நுண்ணறிவுசார் வடிவமைப்பின் மூலம் உயிரினங்கள் உருவாவது அதிகரிக்கிறது.

எதிர்காலத்தில்

நுண்ணறிவுசார் வடிவமைப்பின் மூலம் உருவாக்கப்படும் படைப்புகள் வாழ்வின் அடிப்படைக் கோட்பாடாக மாறப் போகின்றன, ஹோமோ சேப்பியன்ஸின் இடத்தை அதிமனிதர்கள் ஆக்கிரமித்துக் கொள்ளப் போகின்றனர்.

 

Back to blog