பெரியாரின் நண்பர் டாக்டர் வரதராஜுலு நாயுடு வரலாறு-பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/periyarin-nanpar-doctor-varatharajulu-naidu-varalaru 
பொருளடக்கம்
 • நன்றி
 • வரதராஜுலு
 • காங்கிரசில் (1929 வரை)
 • காங்கிரசுடன் ஊடல் (1930-1938)
 • பத்திரிகைப் பணிகள்
 • இந்து மகாசபையில் (1939-1945)
 • மீண்டும் காங்கிரசு (1945-1957)
 • நாயுடுவும் நாயக்கரும்
 • வரலாற்றில் வரதராஜுலு
 • பின்னிணைப்புகள்
 1. வரதராஜுலு வாழ்க்கைக் குறிப்பு
 2. கடிதங்கள்
 3. படங்கள்
 4. எழுத்துகள்
 5. தமிழ்நாடு காங்கிரசு தலைவராக வரதராஜுலு: அறிக்கை
 6. வரதராஜுலு பற்றி எழுத்தாளர்கள்
 7. இரங்கல் குறிப்புகள்
 8. தலைவர் சிலர் பற்றிய குறிப்புகள்
 9. துணை நூற்பட்டியல்
Back to blog