பண்டைய இந்தியாவில் சூத்திரர்கள் - உள்ளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/pandaiya-inthiyavil-sooththirargal
 
உள்ளடக்கம்

இரண்டாம் பதிப்பின் முன்னுரை

முதல் பதிப்பின் முன்னுரை

பெயர்ச் சுருக்கங்கள்

நாகரி எழுத்துகளுக்கான உரோமானிய இணைகள்

அத்தியாயங்கள்

    I.     வரலாறெழுதுதலும் அணுகுமுறையும்

   II.     தோற்றுவாய்

  III.     இனக்குழுவும் வர்ண மும் (கி.மு. 1000 - கி.மு. 500 )

  IV.     அடிமைத்தனமும் இயலாமைகளும் (கி.மு. 600 - கி.மு. 300)

  V.     அரசுக் கட்டுப்பாடும் அடிமை மரபொழுங்கும் (கி.மு. 300 - கி.மு. 200)

  VI.     பழைய ஒழுங்கில் நெருக்கடி (கி.மு. 200 - கி.பி. 300)

 VII.     குடியானவர் தகுதியும் மத உரிமைகளும் (கி.பி. 300 - 600 )

VIII.     மாறுதலும் தொடர்ச்சியும்

பின்னிணைப்பு I

குறிப்பாக 10ஆவது அத்தியாயத்தை முன்வைத்து மனுஸ்மிருதியின் காலம்

பின்னிணைப்பு II

அடிமை மற்றும் குடியான சாதிகளின் பெருக்கம்

நூற்பட்டியல்

Back to blog