நிச்சயமற்ற பெருமை - உள்ளே

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்

 https://periyarbooks.com/products/nichchayamatra-perumai
உள்ளே ...

நுழைவாயில்

அத்தியாயம் 1

ஒரு புதிய இந்தியா?

அத்தியம் 2

மேம்பாட்டோடு இணைந்த வளர்ச்சி

அத்தியாயம் 3

இந்தியா - ஓர் ஒப்பிட்டுப் பார்வையில்

அத்தியாயம் 4

பொறுப்புணர்வும் ஊழலும்

அத்தியாயம் 5

கல்வியின் மையமான பங்கு

அத்தியாயம் 6

நெருக்கடியில் தவிக்கும் இந்திய சுகாதாரம்
மற்றும் உடல்நலம் பராமரிப்பு

அத்தியாயம் 7

ஏழ்மையும் சமூக ஆதரவும்

அத்தியாயம் 8

அசமத்துவத்தின் பிடியில்

அத்தியாயம் 9

ஜனநாயகம், அசமத்துவம், பொதுவிவாதம்

அத்தியாயம் 10

இனி பொறுப்பதற்கில்லை

புள்ளி விவர இணைப்பு

அட்டவணை A.1:

இந்தியா மற்றும் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆசிய நாடுகளில்
பொருளாதார, சமூகக் குறியீடுகள்'

அட்டவணை A.2:

ஒப்பீட்டுப் பார்வையில் இந்தியா , 2011

அட்டவணை A. 3:

முக்கிய இந்திய மாநிலங்களுக்கான
தெரிவு செய்யப்பட்டக் குறியீடுகள்

அட்டவணை A.4;

வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கான தெரிவு செய்யப்பட்டக்
குறியீடுகள்

அட்டவணை A. 5:

கால் வாரியாக

குறிப்புகள்

துணை நூல் பட்டியல்

Back to blog