நள்ளிரவில் சுதந்திரம் - உள்ளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்

https://periyarbooks.com/products/nalliravil-suthanthiram
உள்ளடக்கம்

 

 

 

 

நிழற்படங்களும் வரைபடங்களும் புதிய பதிப்புக்கான முன்னுரை

முகவுரை

'ஆளவும் அடிமைப்படுத்தவும் விதிக்கப்பட்ட ஓர் இனம்'

'தனித்து நட, தனித்து நட

இந்தியாவைக் கடவுளிடம் விடுங்கள்'

அழிந்து கொண்டிருக்கும் அரசுக்கு இறுதி முரசு

ஒரு முதியவரும் அவரின் தகர்ந்த கனவும்

மதிப்புக்குரிய ஒரு சிற்றிடம்

அரண்மனைகளும் புலிகளும், யானைகளும் அணிகலன்களும்

கிரகங்களால் சபிக்கப்பட்ட ஒரு நாள்

வரலாற்றில் பெரும் சிக்கலான பிரிவு

நாம் எப்போதும் சகோதரர்களாகவே இருப்போம்'

உலகம் உறங்கிய வேளையில்

'சுதந்திரத்தின் அழகிய விடியல்'

'நமது மக்கள் பைத்தியமாகி விட்டார்கள்'

வரலாற்றின் மாபெரும் புலம் பெயர்வு

'காஷ்மீர் - காஷ்மீர் மட்டுமே!'

பூனாவிலிருந்து இரண்டு பிராமணர்கள்

காந்தி இறக்கட்டும்!'

மதன்லால் பாவாவின் வஞ்சம்

காவலர் நம்மைப் பிடிக்கு முன் நாம் காந்தியை முடிக்க வேண்டும்'

இரண்டாவது சிலுவையேற்றம்!

முடிவுரை

அவர்கள் என்னவானார்கள்?

நன்றியுரை

நூல் பட்டியல்

குறிப்புகள்

பெயர் முதற் குறிப்பகராதி

Back to blog