நாம் திராவிடர்

 

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/naam-dravidar
பொருளடக்கம்
 

அணிந்துரை

 

முன்னுரை

 

  1.  பெரியாரின் இலக்கியக் கொள்கை
  2. பெரியாரின் கொள்கைகளுமம் தமிழ் இலக்கியங்களும்
  3. பெரியாரின் மொழிக் கொள்கை
  4. பெரியாரின் பார்வையில் தமிழ்க் கலைகள்
  5. பெரியாரின் பார்வையில் இலக்கியப் பாத்திரப் படைப்புகள்
  6. பெரியாரின் சமூகவியல் பார்வை
  7. இலக்கியம், மொழி, கலை குறித்த பெரியாரின் சிந்தனைகள்வழி வெளிப்படும் கோட்பாட்டுத் தீர்வுகள்
  8. பெரியாரும் திருக்குறளும்
  9. பெரியார் கொள்கைகளும் புத்திலக்கியங்களும்

முடிவுரை

துணைநூற்பட்டியல்

பின்னிணைப்புகள்

 

Back to blog