மதங்களும் சில விவாதங்களும் - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/mathankalum-sila-vivaadhangalum
பொருளடக்கம்
முன்னுரை

அணிந்துரை

பகுதி 1

சுய ஆய்வின் தொகுப்பு

பகுதி II

சில கட்டுரைகளின் தொகுப்பு

1. எங்கே உன் கடவுள்? எனக்குக் காட்டு!
- தமிழ்ப்படை

2. மத அடிப்படை வாதங்களின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்
- ஜமாலன்

3. கடவுள் பிறக்கும் இடம்
- R. கோபால்

பகுதி III

விவாதங்கள்

1. சானா குரான்

2. செவன்த் டே அட்வெண்டிஸ்ட் - பிறந்த கதை

3. மார்மோன் சபை பிறந்த கதை

4. ஷியா - சன்னி பிரிவினை - பிறந்த கதை

5. அஹமதியா பிரிவு - பிறந்த கதை

6. முகத்திரைக்குள்ளே
தஜ்ஜால்

7. இந்துக்களின் கண்களுக்கு...

8. கிறித்துவர்களின் கண்களுக்கு ..

9. இஸ்லாமியர்களின் கண்களுக்கு...

10. என் சொந்தக் கதை

Back to blog