மந்திரமும் சடங்குகளும் - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/manthiramum-sadangukalum
 
பொருளடக்கம்

 

 

 

 

 

முதற்பதிப்பின் முன்னுரை

இரண்டாம் பதிப்பின் முன்னுரை

மூன்றாம் பதிப்பின் முன்னுரை

நன்றியுரை

1. மந்திரம்

2. முளைப்பாரி: ஒரு புராதனச் சடங்கு

3. ஆடிப்பொம்மை

4. மதுக் கொடை

5. மழையும் நாட்டார் வழக்காறுகளும்

6. தச்சுக்கழித்தல்

7. மந்திர வைத்தியம்

8. மந்திரத்தின் எதிர்காலம்

பின்னிணைப்புகள்

துணை நூல்கள்

கலைச்சொற்கள்

Back to blog