மின்னூல் வரிசை #05 - சுயஜாதித் துரோகிகளின் தலைவர் பெரியார்

நூல் உள்ளடக்கம்:

===============
1. சுயஜாதித் துரோகிகளின் தலைவர் ‘பெரியார்’
2. குற்றப்பரம்பரையா? சூத்திரப்பரம்பரையா? 
3. ஜமீன்தார் - இனாம்தார்களின் கொட்டமடக்கிய பெரியார்
4. இஸ்லாமும் திராவிடர் இயக்கமும்
5. மெக்காலே’ எதிர்ப்பும், குலக்கல்வித் திணிப்பும்
6. பகுத்தறிவாளர்களின் படுகொலையும் – எதிர்வினையும்
7. பண்ணையார்களைப் பதறவைத்த திராவிடர் இயக்கம்
எங்களது மின்னூல்(Kindle) வெளியீடுகளின் பட்டியலைக் காண கீழ்க்கண்ட பக்கத்திற்குச் செல்லவும்:
http://periyarbooks.com/e-versions/ebooks.html
Back to blog