மின்னூல் வரிசை #07 - திராவிடர் பண்பாட்டு வாழ்வியல்

நூல் உள்ளடக்கம்:

===============
1. பெயர் சூட்டலில் புரட்சி 
2. தங்கமும், கூந்தலும், அலங்காரமும் எனது அடையாளமல்ல! எனக்குப்பெருமையுமல்ல!
3. காது குத்து - மூக்குக்குத்து - மொட்டை போடுதல் - பூப்புனித நீராட்டு விழாக்களைத் தவிர்த்தோர்
4. ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஜாதி மறுப்புத் திருமணங்கள் 
5. குழந்தைகளுக்கு மொட்டை அடிப்பதும், காதுகுத்துதலும் பயனற்றவை 
6. பூப்புனித நீராட்டு விழாவின் அடிப்படை 
7. காதல்: இணைவைப் போல பிரிவும் இயல்பானது 
8. ஜாதி கடந்த வாழ்விணையர் 
9. தாலியை அறுத்தெறியும் வேலையே முதல் வேலை! 
10. ஒரு சுதந்திரப் பறவைபோல் இருக்கிறேன் 
11. ஜாதியைக் காப்பாற்றும் “வளைகாப்பு - தாய்மாமன்சீர்” இந்து - கிறிஸ்தவச் சடங்குகளை
எங்களது மின்னூல்(Kindle) வெளியீடுகளின் பட்டியலைக் காண கீழ்க்கண்ட பக்கத்திற்குச் செல்லவும்:
http://periyarbooks.com/e-versions/ebooks.html
Back to blog