மின்னூல் வரிசை #04 - அழியட்டும் பெண்மை

நூல் உள்ளடக்கம்:

===============
1.காது குத்துவது பெண்களை அடிமைப்படுத்தும் சடங்கே!
2.பெண்கள் முடியைக் கத்தரித்துக் கொள்ள வேண்டும்
3.நகை அணிவதுதான் அழகா?
4.பெண்கள் அலங்காரப் பொம்மைகளா?
எங்களது மின்னூல்(Kindle) வெளியீடுகளின் பட்டியலைக் காண கீழ்க்கண்ட பக்கத்திற்குச் செல்லவும்:
http://periyarbooks.com/e-versions/ebooks.html
Back to blog