திராவிட மானிடவியல் - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/dravida-manidaviyal
பொருளடக்கம்
முன்னுரை

 

 

திராவிட இனம்

காக்கேசியர் X தொல் திராவிடர்: இந்திய இனங்களில்
திராவிடரும் பிற இனத்தவரும்

திராவிடச் சமூகம்

தொல்சமூகங்கள் X அகண்ட தமிழகம்:
வட இந்தியாவில் திராவிடச் சமூகங்கள்

திராவிட உறவுமுறை

சபிண்ட உறவு X முறை உறவு: உறவின்முறைவழிக்
கட்டமையும் வடக்கும் தெற்கும்

திராவிடத் திருமணம்

கன்னிகாதானம் X உறவுத் திருமணம்: மணமுறைகள் ஊடாகக்
கட்டமைந்த வடக்கும் தெற்கும்

திராவிட விழா

ஹோலி X கிராமத் திருவிழா: வடஇந்தியப் பரந்த வட்டார
மரபும் தென்னிந்தியச் சிறுபரப்புக்குரிய கிராம மரபும்

திராவிடச் சமயம்

தமிழர் தொல்சமயம் X இந்து சமயம் : தேவகணங்கள் கட்டமைக்கும்
வடக்கும் தெற்கும்

திராவிடத் தொன்மம்

தேவர் X அசுரர் : "இரணிய வேளை” கட்டமைக்கும்
உயர்குலமும் பிற குலங்களும்

திராவிடப் பிராமணர்

பஞ்ச திராவிடர் - பஞ்ச கௌடர் X பிற பிராமணர்: திராவிடம் தழுவிய பிராமணர்

துணை நூல்கள்

Back to blog