பாரதிதாசன் திருக்குறள் உரை - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/bharathidasan-thirukkural-uarai
பொருளடக்கம்
  • முன்முகம்
  • உரைப்பாயிரம்

அறத்துப்பால்

1. உலகின் தோற்றம்

2. வான் சிறப்பு

3. நீத்தார் பெருமை

4. அறன் வலியுறுத்தல்

5. இல்வாழ்க்கை

6. வாழ்க்கைத் துணைநலம்

7. மக்கட் பேறு

8. அன்புடைமை

9. விருந்தோம்பல்

'வள்ளுவர் உள்ளம் பாவேந்தரின் ' உரைபெறும் திருக்குறள்கள்

ஆய்வுரை

Back to blog