அண்ணல் அம்பேத்கர் மதச்சாபற்ற இந்தியக் குடியரசின் தந்தை - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/annal-ambedkar-mathasarbattra-indiak-kudiyarasin-thandai
 
பொருளடக்கம்
முகவுரை

முன்னுரை

இயக்குநர் உரை (எஸ். ஜி. ஆர். எச். எஃப்)

மொழிபெயர்ப்பாளர் உரை

டாக்டர் அம்பேத்கர் வாழ்க்கையின் முக்கிய நிகழ்வுகள் (14.04.1891 – 06.12.1956)

அத்தியாயங்கள்

  • இந்து மதத்தின் தொன்மம்.
  • டாக்டர். அம்பேத்கர் வாழ்வும் போராட்டமும்
  • மகர் இனமும் மகராஷ்ட்ராவும். சிதாஜி, சிவாஜி, பாபா சாகிப்
  • பிராமணியம்
  • தீண்டப்படாதோரின் இரங்கத்தகும் நிலைமை
  • புனே உடன்படிக்கை-ஓர் இழிவான துரோகம்

மதச் சார்பற்ற இந்தியக் குடியாட்சிச் சட்டம்

Back to blog