அமைப்பாய்த் திரள்வோம் உள்ளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்

 

https://periyarbooks.com/amaippaai-thiralvoam.html

 

1.    மக்கள் திரட்சியும் பரிணாம வளர்ச்சியும்
2.    அதிகாரப் பகிர்வும் சனநாயக நுகர்வும்
3.    நாடாளுமன்ற சனநாயகமும் புரட்சிகர சனநாயகமும்.
4.    அமைப்பியலும் கருத்தியலும்
5.    தெளிவான இலக்கும் வலுவான அமைப்பும்
6.    முரண்களும் மாற்றங்களும்
7.    நட்பு முரண்களும் பகை முரண்களும்
8.    முதன்மை முரண்களும் சனநாயக சக்திகளும்
9.    கருத்தியல் தலைமையும் தனிநபர்த் தலைமையும்
10.    தலைமைத்துவமும் தனிநபர்ப் பாத்திரமும்
11.    அமைப்பும் அதிகாரமும்
12.    கூட்டுநபர்த் தலைமையும் கூட்டுக்கருத்தியல் தலைமையும்
13.    கருத்தியல் வலிமையும் கட்டமைப்பு வலிமையும்
14.    நிறுவனமயமாதலும் சனநாயகமயமாதலும்
15.    சனநாயகப்படுத்துதலும் அதிகாரமயப்படுத்துதலும்
16.    அதிகாரமயமாதலும் மக்கள் வலிமையாதலும்
17.    கூட்டமைப்பாதலும் பொதுநீரோட்டத்தோடு இணைதலும்
18.    அமைப்பாதலும் அரசியல்படுத்துதலும்
19.    கற்றலும் கற்பித்தலும்
20.    மனிதவளமும் அமைப்பாதலும்
21.    உட்பகையும் வெளிப்பகையும்
22.    தன்னலமும் பொதுநலமும்
23.    அந்நியமாதலும் அய்க்கியமாதலும்
24.    தனி அடையாள இழப்பும் பொது அடையாள ஏற்பும்
25.    திட்டமிடுதலும் உந்துதலும்
26.    செயல் திட்டமும் செயல் தந்திரமும்
27.    வெளிப்படையும் கமுக்கமும்
28.    தகவல் தொடர்பும் மக்கள் தொடர்பும்
29.    தொடர்புகளும் உறவுகளும்
30.    புரிதல்களும் ஊடகங்களும்
31.    கலைச்சொற்களும் கருத்துப் புரிதலும்
32.    மக்கள் மொழியும் களப்பணியும்
33.    பண்பாட்டுப் புரிதலும் மக்களோடு வாழ்தலும்
34.    ஒருமைத்துவமும் பன்மைத்துவமும்
35.    திட்டமிட்டவையும் திட்டமிடாதவையும்
36.    ஊகநிலையும் உண்மை நிலையும்
37.    தொடக்கமும் தொடர்ச்சியும்
38.    தயக்கமும் தேக்கமும்
39.    மிகைமதிப்பீடும் மேலாதிக்கமும்
40.    மனத்தையறிதலும் சமநிலைப்படுத்துதலும்
41.    தன்னையறிதலும் பிறரையறிதலும்
42.    விமர்சனமும் சுயவிமர்சனமும்
43.    பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும்
44.    மறத்தலும் மன்னித்தலும்
45.    தன்னை முன்னிறுத்தலும் அமைப்பை முன்னிறுத்தலும்
46.    கீழ்ப்படிதலும் பின்பற்றுதலும்
47.    தனிஒழுங்கும் பொது ஒழுங்கும்
48.    பொதுநலமும் போர்க்குணமும்
49.    நல்லொழுக்கமும் தீயொழுக்கமும்
50.    முயற்சியும் பயிற்சியும்
51.    தன்னை மாற்றுவதும் பிறரை மாற்றுவதும்
52.    ஒப்பீடும் மதிப்பீடும்
53.    தாகமும் ஈகமும்
54.    ஏளனமும் இறுமாப்பும்
55.    உறவு விளிப்பும் உரிய மதிப்பும்
56.    உரையாடலும் உறவாடலும்
57.    இடித்துரைத்தலும் இழித்துரைத்தலும்
58.    வெறும் பேச்சும் வீண் வம்பும்  

Back to blog