ஆலய பிரவேச உரிமை - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/aalaya-pravesa-urimai
பொருளடக்கம்

1. பொதுக் கருத்து
2. நேர்மையான நீதி
3. சாணக்கியன் காலம்
4. அரசு நிறுவனங்களான
கோயில்களும், மதுச் சாலைகளும்!
5. தெளிவற்றச் சட்டங்கள்
6. கோயில் வருமானம் அரசு வருமானமே
7. கோயில் அறங்காவலர்கள்: தோற்றமும், அதிகாரங்களும்
8. கோயில் நிர்வாகத்தை மீண்டும் இந்துக்களுக்கு மாற்றுதல்
9. ஆங்கிலேயர்களிடமிருந்து பிராமணர்களுக்கு
10. தனிச்சார்ப்பற்ற இந்துக் கோயில்கள்
11. ஆகமங்களின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள்
12. அர்ச்சகர்கள் என்போர் யார்?
13. ஆகமங்களின் உலகப் பொதுப்பார்வை
14. சமண, பௌத்தக் கோயில்கள்
இந்துக் கோயில்களாக மாறுதல்
15. இந்துக் கோயில்களைக் கட்டிய சிற்பிகள்
16. சைவமும் ஸ்மார்த்த பிராமணமும்
17. இந்து என்பவன் யார்?
18. கிறிஸ்தவமும் இந்து சமயமும்
19. அதிகார மாற்றம்
20. புரோட்டஸ்டன்ட் கிறிஸ்தவ சமயக் குழுக்கள்
21. மாற்றத்தின் விளைவுகள்
22. திருவிதாங்கூரும் கிறிஸ்தவ சமயக் குழுக்களும்
23. பெண்கள் அணியும் ஆடைகள் மீதான
சமூகக்கட்டுப்பாடுகள்
24. திருவிதாங்கூரில் இந்துசமயம்0
25. சாதி இந்துக்களின் உரிமைகள்
26. திருவிதாங்கூரின் தியா இனத்தவர்
27. சாதி இந்துக்களின் எழுச்சி
28. ஆலயப் பிரவேசத்திற்கான எதிர்ப்பு
29. கிறிஸ்தவர்களின் மனப்போக்கு
30. திருவிதாங்கூர் பிராமணர்கள்
31. கமுதி கோயில் வழக்கு
32. கமுதி கோயில் வழக்கு
33. கமுதி கோயில் வழக்கு
34. ஆலய பிரவேசத்திற்குத் தொழில் சார்ந்த
கட்டுப்பாடுகள்
35. சில சிக்கல்கள்
36. வலக்கர, இடக்கர உட்பிரிவுகள்
37. உட்பிரிவுகளின் தோற்றம்
38. இந்து வழக்கறிஞர்களும், முகமதிய வழக்கறிஞர்களும்

பிற்சேர்க்கை - I
பிற்சேர்க்கை - II
முடிவுரை

Back to blog