திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் - உள்ளே...

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/dravida-mozhigalin-oppilakkanam 
உள்ளே...

முதல் பாகம்

திராவிட ஒப்பியல் மொழிநூல்

 • தோற்றுவாய்
 • திராவிடம் என்ற பொதுச் சொல் ஆட்சி
 • திராவிட மொழி வரிசை
 • திராவிட மொழிகள், ஒரே மொழியின் வேறுபட ஒலிக்கும் திசைமொழிகள் அல்ல
 • சமஸ்கிருதத் துணைவேண்டாத்திராவிடத் தனித்தன்மை
 • வடஇந்திய மொழிகளில் திராவிட மூலம்
 • திராவிட மொழிகள், எம்மொழிக் குடும்பத்தில் சேர்க்கத்தக்கன?
 • திராவிட இனத்தைச் சேர்ந்த மொழிகளில், அவற்றின் தொன்மை நிலையைத் தெளிவுற உணர்த்தும் மொழி எது?
 • திராவிட மொழிகளின் இலக்கிய நடைகள், அம்மொழிகளின் தொன்மை நிலையினை உணர்த்த, எந்த அளவு துணைபுரிய வல்லவாம்?
 • செந்தமிழ் இலக்கியத்தின் தொன்மை
 • திராவிடத்தின் நனிமிகப் பழைய எழுத்துருவ நினைவுச் சின்னங்கள்
 • பண்டைத் திராவிடர், ஆரியரோடும், ஆரியர்க்கு முற்பட்ட வடஇந்தியப் பழங்குடியினரோடும் கொண்டிருந்த அரசியல் சமூகத் தொடர்புகள்
 • சூத்ர என்ற சொல்லின் ஆட்சி
 • ஆரியத்திற்கு முற்பட்ட திராவிட நாகரிகம்
 • திராவிட நாகரிகத்தோடு ஆரிய நாகரிகம் கலந்த காலம்

இரண்டாம் பாகம்

திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்

ஒலி

 • திராவிட நெடுங்கணக்கு
 • திராவிட ஒலிமுறை

 (1) உயிரெழுத்துக்கள்....

(2) மெய்யெழுத்துக்கள்

 • நாவெழுத்து அல்லது தலைவளி எழுத்தின் பிறப்பிடம்
 • ஓரின மொழிகளுக்கிடையே உண்டாம் மெய்ம் மாற்றம்
 • ஒலிநய மெய்ம்மாற்றம்
 • மூக்கினம் மிகல்
 • இடைவெளித் தடுப்பு அல்லது உடம்படுமெய்
 • ஒலிநயம் குறித்து ஓரினப்பட்ட உயிர் வரிசை
 • அசை பிரித்தல்
 • மெய்ந்நிலை மாற்றம்
 • உயிர்நிலை மாற்றம்
 • சிறப்பு மெய் – விலக்கல்
 • எடுத்தலோசை

வேர்ச்சொற்கள்

 • திராவிட வேர்ச் சொற்களைப் பல்வேறு பிரிவுகளாக நிரல்செய்தல்
 • திராவிட வேர்ச்சொற்கள் தொடக்கத்தில் ஓரசையுடையனவே
 • வேர்ச் சொற்களின் ஒலிநய நீட்சி
 • வேர்ச்சொற்களோடிணையும் சொல்லாக்க வுருபுகள்
 • வேர்ச்சொல்லின் ஈற்றுமெய் இரட்டல்
 • சிறப்பளிக்கும் சொல்லுருபுகள்
 • மூலவுயிரிடை உளவாம் மாற்றம்
 • விதிவிலக்குகள்: வேர்ச்சொற்களின் உள்திரிபு

மூன்றாம் பாகம்

திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்

பெயர்

 • பால்
 • எண்
 • வேற்றுமை
 • பெயரடைகள்
 • இடப்பெயர்

நான்காம் பாகம்

திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்

வினைச் சொல்

 • அமைப்பு முறை
 • தன் வினையும் பிறவினையும்
 • இருமடிப் பிறவினை
 • இரட்டைக்கிளவி
 • செயப்பாட்டு வினை
 • எதிர்மறை வினை
 • குறிப்பு வினை
 • விகுதி இணையும் வகை
 • வினைச்சொற் காலங்களின் தோற்றம்
 • நிகழ்காலம்
 • இறந்த காலம்
 • எதிர்காலம்
 • கலவைக் காலங்கள்
 • பெயரெச்சம்
 • வினையின் பல்வேறு நிலைகள்
 • வினையடிப் பெயர்கள்
 • செயற்படு வினைப் பெயர்கள்
 • வினையடைகள்

இந்தோ ஐரோப்பிய ஒருமைப்பாடுகள்

 • திராவிடத்திற்குச் சமஸ்கிருதத்தின் கடமைப்பாடு
 • சமஸ்கிருத ஒருமைப்பாடுகள்
 • மேலை இந்தோ -ஐரோப்பிய மொழி ஒருமைப்பாடுகள்
 • செமிடிக் மொழி ஒருமைப்பாடுகள்
 • சித்தியமொழி ஒருமைப்பாடுகள்
Back to blog